نرم افزار كتاب اول ( نقشه تهران) با قابليت جستجوي معابر و اماكن