بازنوازي آهنگ Hotel California توسط نوازنده تركيه اي Ahmet Koch